Yardi Kube: A single connected platform for flexible workspace management
Nexudus Coworking Space Management Software
News

ทิศทางการ coworking 2013

ความเคลื่อนไหวของเหล่า coworking นั้น มีการเติบโตขึ้นอย่างชัดเจน ทำให้เดี๋ยวนี้มี coworking space มากขึ้นและหลากหลายกว่าเดิม เราเริ่มจะเห็นแล้วว่าสมาชิกหลายคนเริ่มเปิดใจที่จะลองเปลี่ยนสถานที่ทำงาน แล้วสำหรับในอนาคตล่ะ จะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับเหล่า coworking space? เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลการสำรวจครั้งที่แล้ว coworking space หลายที่วางแผนที่จะรองรับสมาชิกเพิ่มขึ้น (!) และเปิดสาขาเพิ่ม แต่ก็ยังดีที่การเพิ่มจำนวน coworking space นั้นไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ซึ่งกันและกัน ความจริงแล้ว 9 ใน 10 ของ coworking space คาดการณ์ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วซะด้วยซ้ำ